Memory of the World
Соёлын Өвийн Сүлжээ, Харилцаа Холбооны Зөвлөл

Дэлхийн баримтат өвийн асар олон үнэт дурсгалууд дахин нөхөгдөхгүйгээр элэгдэж, гэмтэж, устан алга болж байгааг зогсоох шаардлага байгааг харгалзан үзэж ЮНЕСКО 1992 онд хүн төрөлхтний ой санамж болсон тэдгээр өвийг хадгалж хамгаалах зорилгоор “Дэлхийн дурсамж” хөтөлбөрийг эхлүүлсэн билээ. Уг хөтөлбөрийн гол зорилго нь баримтат өвийг олон улсын болон бүс нутгийн өвийн бүртгэлд бүртгэх, олон улсын, бүсийн, үндэсний ая холбогдол бүхий баримтат өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах, баримтат өвөө хамгаалах ухамсар ойлголтыг гишүүн орон, ард иргэдэд нэмэгдүүлэх, гишүүн орнуудын хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцлыг хөгжүүлэх, холбогдох төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явдал юм.

Дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийн үндэсний хороог гишүүн улс бүрд байгуулах нь стратегийн ач холбогдол бүхий зорилт юм. Үндэсний хороо нь Засгийн газар болон мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран өвийг олон улсын баримтат өвийн бүртгэлийн жагсаалтад нэр дэвшүүлэх, сурталчлах, олон нийтийн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.

Баримтад өвд дараах баримтыг хамруулдаг байна. Үүнд:

  1. Бичиг үсгээр хад чулуун дээр болон цаас бусад уламжлалт материал (арьс, шир, мод, модны холтос, хальс, үйс, навч, торго, бөс даавуу, төрөл бүрийн метал гэх зэрэг) дээр бичиж, сийлж, зурж, оёж хатгаж, барлаж, хэвлэж үлдээсэн бичгийн дурсгалууд,
  2. Марк, ил захидал, мөнгөн тэмдэгт зэрэг зураг болон бусад дүрслэлийг ашигласан хэвлэмэл дурсгалууд,
  3. Бүх төрлийн гэрэл зураг, гэрэл зургийн материалууд,
  4. Кино, дүрс, дуу авианы бүх төрлийн бичлэгийн дурсгал болох механик бичлэгүүд, соронзон бичлэгийн хэрэгслүүд (фонограм болон бичил ховилт бичлэг, пянз, туузан бичлэг, соронзон хуурцаг, диск), мэдээллийн харах (оптик) хэрэгслүүд (дуу авианы CD, CD-ROM, видео диск, оптик хуурцгууд)
  5. Электрон хэвлэл (дэлгэцээс буулгасан болон дэлгэцэнд байгаа), электрон бичлэг болон мэдээллүүд (цахим шуудан, компьютерын файлууд)

Дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийн Олон улсын зөвлөх хороо

ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийн бодлого, стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах, бүс нутгийн хороод болон хөтөлбөрийн ажлын албанаас ирүүлсэн тайлан төлөвлөгөөг хэлэлцэж, шаардлагатай заавар зөвөлгөөгөөр хангах үүрэгтэй эрх бүхий байгууллага бол Олон улсын зөвлөх хороо юм. Хоёр жил тутамд тус хорооны ээлжит хуралдааны үеэр ЮНЕСКО-ийн Ерөнхий захирал хорооны бүрэлдэхүүний 14 гишүүн орныг томилдог бөгөөд олон улсын хэмжээнд баримтат өвийг гишүүдийн саналаар сонгон шалгаруулж, Дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийн баримтат өвийн жагсаалтад бүртгэдэг. Олон улсын зөвлөх хороо нь Дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах, хоёрдугаар зэргийн байгууллагыг эсвэл бүс нутгийн хороодыг байгуулах эрхтэй.